Jezus Chrystus, Maryja, Cervantes, 34lo, liceum Cervantesa, Wilkowojski
............. Strona główna ..... Biblia..... Jan Paweł II..... Centrum Myśli JP2..... Pope to You.............

Ewa Abramczyk, ucz. Kl. IIIŚledziłam papieskie pielgrzymki


Faktem oczywistym i podstawowym jest od dnia moich narodzin pontyfikat Jana Pawła II. Nie wyobrażam sobie, żeby na "tronie piotrowym" zasiadał ktokolwiek inny. Byłam wychowana w przeświadczeniu, że jest to dla nas Polaków wielki powód do dumy i cieszyłam się z tego tak znanego i wspaniałego rodaka, zwłaszcza, że Jan Paweł II jest pierwszym od wielu wieków papieżem nie-Włochem. Przez wiele lat jednak nie zastanawiałam się głębiej nad tym, co tak naprawdę Ojciec Święty chce nam przekazać, mimo że zawsze ze wzruszeniem śledziłam papieskie pielgrzymki do ojczyzny. Jan Paweł II jest i będzie wielką osobowością, która wywarła wpływ na XX wiek. Po odejściu ze sceny politycznej takich postaci, jak Regan, Tito, Thatcher, Gorbaczow- w świecie, w którym nie ma już ideologii- Jan Paweł II jest ostatnim rzecznikiem wielkich ideałów: braterstwa, solidarności, pokoju, ekumenizmu, opozycji w stosunku do fundamentalizmu religijnego (to Jan Paweł II powiedział, że jest grzechem nie wybaczalnym zabijać w imię Boga).

Jan Paweł II jest dla pokolenia moich rodziców symbolem odzyskania przez Polskę wolności i obalenia komunizmu. Znane wszystkim słowa: "Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi" mają dziś wymiar historyczny. Chociaż znam je tylko z retransmisji telewizyjnych, zdaję sobie sprawę jak ważne były dla Polaków w tamtych czasach i jaka miały silę. Wiem, jak wiele zawdzięcza mój kraj Papieżowi, ile zrobił on dla obalenia komunizmu, dla demokracji, dla wolności człowieka. I cały czas nie ustaje w walce o pokój, wolność, godność każdego człowieka, ekumenizm. Nie ma drugiego takiego człowieka, który tak bardzo angażowałby się w sprawy całego świata. Bardzo ważne jest jednak dla mnie również konkretne przesłanie, jakie niosą ze sobą nauki Jana Pawła II. Na podstawie encyklik papieskich wyjaśniło się wiele moich wątpliwości, dotyczących zarówno wiary jak i kwestii moralnie bądź etycznie dyskusyjnych wątpliwych. Zacznę od problemu bardzo trudnego do zaakceptowania przez katolika, mianowicie kary śmierci. Jan Paweł II zrewolucjonizował podejście Kościoła do tego problemu. Jeszcze do niedawna Kościół nie tylko aprobował stosowanie takiej kary, ale także starał się uzasadnić moralnie, co nie było łatwe, zważywszy, że przykazanie "nie zabijaj" obowiązuje bezwzględnie, czyli zawsze i wszystkich. Dopiero Jan Paweł II w encyklice Evangelium vitae (1995) wskazał, że istniej jedna tylko sytuacja, w której nie z naszej winy i woli zmuszeni jesteśmy zabić i że nie da się dramatyzmu i paradoksalności tej sytuacji do końca racjonalnie wytłumaczyć. Pozbawić życia przestępcę można-zdaniem Papieża- wyłącznie wtedy, gdy w inny sposób nie da się ochronić przed nim społeczeństwa. Jedynie obrona konieczna usprawiedliwia zamach na życie, czyli jedynie w społeczeństwach niedysponujących możliwością odizolowania niebezpiecznych przestępców takie sytuacje mogą mieć miejsce. "Drugą problematyczną kwestia był dla mnie zawsze problem aborcji z moralnymi wątpliwościami. Wątpliwościami nauczaniu Jana Pawła II zagadnienie ochrony życia ludzkiego od jego poczęcia aż do naturalnej śmierci pojawia się bardzo często. Papieskie wypowiedzi są jasne i kategoryczne. W liście Il recente consistoro w sprawie zagrożenia życia ludzkiego (z 19 maja 1991) Papież mówi o " prawdziwej i mającej zasięg światowy rzezi niewiniątek". Najważniejszą wypowiedz dotyczącą aborcji znajdziemy w encyklice Evangelium vitae (O wartości i nienaruszalności życia ludzkiego). W rozdziale zatytułowanym "odrażająca zbrodnia przerywania ciąży", Jan Paweł II potwierdza naukę o niemoralności aborcji: "Mocą władzy, którą Chrystus udzielił Piotrowi i jego Następcom, w komunii z Biskupami, - którzy wielokrotnie potępili przerywanie ciąży (...) -oświadczam, że bezpośrednie przerwanie ciąży, to znaczy zamierzone jako cel czy jako ośrodek, jest zawsze poważnym nieładem moralnym, gdyż jest dobrowolnym zabójstwem niewinnej i istoty ludzkiej". Dzięki tym naukom Ojca Świętego zdobyłam silne podstawy swojego światopoglądu i zasad, którymi staram się kierować w życiu. Duże znaczenie miało dla mnie stanowisko papieża w kwestii przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Jego otwarte poparcie dla idei integracji miało bardzo duże znaczenie . Jan Pawel II uznał, że "Polacy zagospodarowują odzyskana wolność", że "kraj zmierza odważnie ku nowym horyzontom rozwoju", wyraził przekonanie, że "polskie społeczeństwo znajdzie właściwe sobie miejsce w strukturach wspólnoty Europejskiej i nie tylko nie zatraci własnej tożsamości, ale ubogaci swą tradycją ten kontynent i cały świat", czyli że nie należy się lękać.

Roli i znaczenia Papieża w moim życiu, jego zasług i wpływów na losy świata nie sposób wyrazić tylko na paru stronach . Jan Pawel II jest dla mnie autorytetem, osobą wielką, a jednocześnie pokorną, idealem Bożego sługi, który walczy o podstawowe wartości. Jest postacią charyzmatyczną a jednocześnie tak ludzką.